De klub fan 11


Hjirûnder fine jo in list fan leden fan de Klub fan 11. De klub fan 11 bestiet út yndividuelen en bedriuwen dy't de sylalvestêdetocht in waarm hert ta drage en dy't graach mei helpe wolle om de tocht nei in heger plan te tillen. Wolle jo ek lid wurde fan de klub fan 11, nim dan efkes kontakt op. Foar mar €11,- yn it jier helpe jo ús om de tocht noch moaier te meitsjen.Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt